Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Dienstverlener: Van dienst, gevestigd te Oudkarspel onder KvK 6282250
b. Opdrachtgever: degene met wie Van Dienst een overeenkomst is aangegaan.
c. Partijen: Van Dienst en opdrachtgever samen.
d. Consument: een opdrachtgever die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen opdrachtgever en dienstverlener tot
stand gekomen volgens onderhavige algemene voorwaarden.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Van Dienst.
2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van
de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.
3. Prijzen
3.1 De door dienstverlener opgegeven en/of overeengekomen prijzen (genoteerd in Euro’s) zijn
inclusief btw en eventuele overige kosten zoals reiskosten, administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
3.2. Dienstverlener is gerechtigd onkosten en onvoorziene kostenverhogingen door te berekenen aan
de opdrachtgever, ook indien een vaste prijs is overeengekomen. De opdrachtgever wordt hierover
vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
3.3 Alle prijzen die Van Dienst hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar
zijn gemaakt, kan Van Dienst te allen tijde wijzigen.
3.4 De consument heeft het recht om de overeenkomst met Van Dienst op te zeggen indien hij niet
akkoord gaat met de prijsverhoging.
4. Betalingen en betalingstermijn
4.1 Van Dienst mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50 % van het
overeengekomen bedrag verlangen.
4.2 De opdrachtgever dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
4.3 Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van dienstverlener moeten binnen 14
dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan dienstverlener
kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als
onvoorwaardelijk geaccepteerd.
5. Gevolgen niet tijdig betalen
5.1 Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Van Dienst
gerechtigd buitengerechtelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen ter hoogte van een
minimum van 15% over het te incasseren bedrag. Ook is opdrachtgever bij niet tijdige betaling
wettelijke rente verschuldigd over het te incasseren bedrag ter hoogte van 8% per jaar.
5.2 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten
6. Herroepingsrecht
6.1 Als een consument een overeenkomst sluit, heeft de consument in bepaalde situaties recht op 14
dagen bedenktijd. De bedenktijd van 14 dagen , vangt aan zodra de consument de overeenkomst
levering van de dienst heeft gesloten.
7. Intrekkingskosten
7.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst in te trekken voordat er een opname van de
woning heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever bij het annuleren binnen 24 uur van de opname
50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien de opdrachtgever de opdracht wenst in te
trekken langer dan 24 uur voor de opname, is de opdrachtgever alleen de door de dienstverlener
daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
7.2 Indien de overeenkomst met dienstverlener opzegt nadat de opname heeft plaatsgevonden, is de
opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.
8. Uitvoering van de opdracht
8.1 De opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal
dienstverlener steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en
noodzakelijke bewijslast verschaffen.
8.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
dienstverlener verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
8.3 De dienstverlener controleert de aanvraag van de opdrachtgever en keurt de bewijslast indien
geleverd, goed of af. Na goedkeuring wordt de aanvraag geregistreerd door dienstverlener.
8.3 Alle door de opdrachtgever aan de dienstverlener verstrekte gegevens en informatie zal door de
dienstverlener vertrouwelijk worden behandeld.
9 Publicatie en controleonderzoek
9.1 De RVO publiceert de gegevens van het energielabel op www.ep.online.nl en is dan ook openbaar
inzichtelijk.
9.2 De opdrachtgever is op de hoogte dat de certificatie instelling mogelijk een controleonderzoek kan
uitvoeren en dat het energielabel ongeldig wordt als de opdrachtgever daar niet aan meewerkt.
10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst
en gemiste besparingen is uitgesloten.
10.2 De RvO is verantwoordelijk voor de uitkomst van het energielabel (A-G). De dienstverlener kan
hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.
11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband
houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank, tenzij bepalingen
van dwingend recht anders voorschrijven.
12. Slot
12.1 Dienstverlener is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de
laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene
voorwaarden zal telkens schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever worden toegezonden.